DATAPOLITIK

Velkommen hos Compassion House

Denne skrivelse er udformet med henblik på at oplyse dig om, hvordan dine data bliver behandlet i klinikken og hvilke oplysninger, som jeg opbevarer omkring dig.

1. Tavshedspligt

Vores samtaler er naturligvis fortrolige.

Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og samtidig er det lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det vi taler om.

2. Hvilke oplysninger bliver opbevaret?

Jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

3. Hvordan bliver oplysningerne opbevaret?

Din journal opbevares fysisk i et aflåst skab i klinikken. Der oprettes udelukkende journaler i papirform, hvorfor der ikke findes en elektronisk udgave heraf.

4. Skriftlig kommunikation

Jeg anbefaler, at alt skriftlig kommunikation foregår på mail adressen:

miemy@miemy.dk. Denne e-mail er oprettet særligt med henblik på at sikre de personfølsomme oplysninger, som der kan fremgå af en e-mail skrevet til mig.

5. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der, efter reglerne ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge.

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

6. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt via Psykologloven. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. I nogle tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

7. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Jeg må ikke slette eller rette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

8. Lovgivning og evt. klage

Jeg overholder naturligvis gældende lovgivning, herunder EU´s persondataforordning, Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser, Sundhedsloven, Serviceloven, Straffeloven, Bogføringsloven og evt. anden relevant lovgivning.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.

Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk